İŞ HUKUKU

Baysal Hukuk Bürosu müvekkillerine iş hukuku ile ilgili; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi vb. her türlü konuda hukuki destek sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuz, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için çalışır; sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.

is-hukuku

İşçiler Yönünden İş ve Çalışma Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
 • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları

Şirketler Yönünden İş Ve Çalışma Hukukuna İlişkin Başlıca Hizmetlerimiz

 • Çalışanlar ile imzalanacak olan sözleşmelerin hazırlanması
 • Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin müzakereci sıfatı ile takibi
 • İşyeri İç Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğinin revize edilmesi
 • İşyerinde çalışan işçilere verilecek eğitim giderlerine ilişkin sözleşme hazırlanması
 • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçiler tarafından şirket aleyhine açılan iş davaları, işe iade davaları, tazminat davaları
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
 • Kurumlar nezdinde tahakkuk ettirilen idari para cezalarına itirazlar
 • Şirketiniz lehine açılacak alacak ve haksız rekabet davaları
 • İşçilerin işe giriş ve işten çıkarılmaları esnasında gerekli danışmanlık hizmetinde bulunmak
 • İş Kazası, İşten Çıkarma, İstifa, Fesih Bildirimi, İşe Davet, İhbar Öneli konularında gerekli tutanakların hazırlanması ve ihtarların yapılması,
 • İşçilerin iş akitlerinin feshini gerçekleştirmek
 • İşçiler hakkında gelen maaş hacizlerine karşı bildirimde bulunmak
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetlere savunma hazırlamak, incelemelere katılmak
 • İş Müfettişlikleri tarafından şirket aleyhine açılan soruşturmalara katılmak bunlara yönelik savunma hazırlamak
 • Sendikal faaliyetlere ilişkin sürecin hukuka uygunluk denetimi, aksi durumların varlığı halinde gerekli şikâyetlerin yapılması
 • Yapılan yetki başvurularının hukuka uygunluğunun denetimi, iş kolu ve yetki itirazı davalarının açılması ve takibi

İş Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık desteği almak için BAYSAL HUKUK‘la iletişime geçebilirsiniz.

baysal hukuk
Yazar:

Baysal Hukuk Bürosu

Baysal Hukuk Bürosu Av. Burçak Baysal Atalay tarafından İstanbul Mecidiyeköy’de kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ilkesi sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki destek vermekte ve müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutmaktır.